Европроект

 

Наименование на бенефициента

„Нова книжна фабрика“ ЕООД

Номер на договора

BG16RFOP002-2.002-0593-C01

Наименования на партньорите по проекта(ако е приложимо)

Неприложимо

Място на изпълнение

гр. София

 

Кратко описание на проекта:

Фирма "Нова книжна фабрика" ЕООД е регистрирана през 2013 г. с основна дейност: производство и търговия на хартия и хартиени изделия, опаковъчни материали, изкупуване и търговия с отпадъчна хартия и картон, като изходните материали са предимно хартиени отпадъци.

Основна част в работата на фирмата заема опазването на околната среда – преработват се отпадъците от хартия и велпапе в нови продукти без влагане на вредни химикали, като се запазват ценни природни ресурси, намалява се количеството на депонираните отпадъци и замърсяването на околната среда. Спецификата на производството - тонове хартия и хартиени продукти, изисква наличие на складови запаси, закупуване на материали и суровини, управление на персонал и на парични потоци, маркетинг и реклама, работа с клиенти, доставчици и др. Всичко това, в обемите, с които "Нова книжна фабрика" ЕООД  работи, често води до разпиляване на информацията, от което произтичат неточни управленски решения, връщане на клиенти, невъзможност за бързо изпълнение на определени поръчки, забавяния и цялостно оскъпяване на производствения процес от допълнителните оперативни разходи. Това изправя фирмата пред нуждата от изграждане на единна, ползваща обща база данни софтуерна система, която да обхваща всички бизнес процеси – планиране, бюджетиране и контрол в областта на производството, доставките, продажбите, складовото стопанство, ресурсите, счетоводната дейност. За да се отговори на тези идентифицирани нужди е необходимо да се внедри ERP система, система за управление на околната среда, да бъде извършен реинженеринг на производствените процеси и да се закупи и въведе в производството машина за линейно рязане на хартиени продукти с малък формат - 1 бр., която ще спомогне да се изпълнят предписанията на извършения реинженеринг. Инвестициите ще доведат до изградена високо-ефективна иновационна вътрешно-фирмена организация, подобрени пазарни позиции, увеличени приходи от износ.

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е да се развие управленският капацитет и повиши конкурентоспособността на "Нова книжна фабрика"ЕООД, чрез внедряването на единна иновативна софтуерна система за управление на процесите, извършване на консултантски услуги по реинженеринг на производствения процес и инвестиране в специализирано оборудване, и внедряване и сертифициране на система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015.

Специфични цели:

 • Да се нсърчи използването на ИКТ базирани системи, чрез внедряване на ERP система - 1 бр.;
 • Да се допринесе за увеличаване на ефективността и пазарното представяне на фирмата, усъвършенстване на вътрешните бизнес процеси, съкращаване на времето за изпълнение на поръчки, увеличаване на износа, пазарният дял и приходите от продажби, опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяването в баланс със социално-икономическите потребности, чрез въвеждане на интегрирана система за управление на бизнес процесите и СУОС по ISO 14001:2015- 1бр.;
 • Да се оптимизират производствено-технологични дейности и процеси във връзка с производството на хартиени продукти, чрез предоставяне на консултантска подкрепа за реинженеринг на производствения процес и внедряване на специализирано оборудване - машина за линейно рязане на хартиени продукти с малък формат-1бр.;

Тези инвестиции ще допринесат за:

 • Намаляване на себестойността на предлаганите продукти и услуги, чрез оптимизиране на оперативните разходи;
 • Отговаряне на екологичните нормативни разпоредби по всяко време, при ефективно управление на ресурсите по опазване на околната среда;
 • Модернизация на технологиите и управлението в предприятието;
 • Увеличаване на ефективността и пазарното представяне на фирмата;
 • Усъвършенстване на вътрешните бизнес процеси;
 • Съкращаване на времето за изпълнение на поръчки;
 • Увеличаване на износа, пазарният дял и приходите от продажби на фирмата.

Дейности:

 • Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги (ще бъде постигнато чрез закупуване и внедряване на 1 бр. ERP система);
 • Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет: (ще бъде постигнато чрез въвеждане и серитифициране на система за управление на околната среда ISO14001:2015);
 • Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието: (ще бъде постигнат чрез реинженеринг на производствения процес);
 • Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието (ще бъде постигнато чрез инвестиции в ново оборудване - закупуване и въвеждане в производството на машина за линейно рязане на хартиени продукти с малък формат - 1 бр., допринасящи за реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в "НКФ" ЕООД);
 • Визуализация и публичност

Очаквани резултати:

 • Получено ръководство за функциониране на въведената ERP система за управление на бизнес процесите - 1 бр.
 • Придобит лиценз за функциониране на въведената ERP система за управление на бизнес процесите - 1 бр.
 • Оптимизирани материалните, производствени и финансови ресурси;
 • Намалени сроковете на изпълнение на поръчки на клиенти;
 • Намалени и оптимизирани разходите за суровини, материали и труд;
 • Оптимизирани складовите наличности (анализ на продажбите, сезонност и т.н.);
 • Увеличена продуктивността на персонала;
 • Увеличена рентабилността на фирмата;
 • Намалено времето за въвеждане на информация;
 • Намален документооборот и документи на хартиен носител с използването на онлайн форми за бързо въвеждане и обработване на информацията;
 • Увеличени продажби;
 • Увеличена печалбата поради високия процент лоялни клиенти;
 • Подобрен пазарен дял;
 • Издаден сертификат за съответствие на внедрената СУОС спрямо стандарт ISO 14001:2015;
 • Получен на 1 бр. документ (издаден от организацията, извършила реинженеринга) удостоверяващ изпълнението на предписанията от извършения реинженеринг на процесите;
 • По-ефикасна организация в резултат на по-ефективното организиране на ключовите процеси;
 • Реализирано измерване на ефикасността на всеки процес – поставяне на ключови индикатори (KPI) за всеки важен бизнес процес;
 • Подобрена координация между звената в рамките на организацията, чрез технологични и организационни решения;
 • Предложени технологични решения с цел оптимизиране на бизнес процесите;
 • Доставена, инсталирана и пусната в експлоатация машина за линейно рязане на хартиени продукти с малък формат - 1 бр.;
 • Увеличена ефективност на производствения процес;
 • Намален технологичния брак;
 • Намалено количеството на отпадъците;
 • Намалена себестойност на произведената продукция;
 • Осигурена възможност за рязане на хартиени листи с малък формат;
 • Поставена 1 бр. постоянна информационна табела, указваща произхода на финансирането;
 • Поставени визуализиращи стикери върху оборудването, закупено по проекта;
 • Изработени и отпечатани 300 бр. информационни брошури за проекта;
 • Отпечатани 1 бр. статии в електронни страници;
 • Визуализирани всички документи по проекта;
 • Информирана обществеността за получената финансова подкрепа от ЕС чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020;

Връзка с нас