Социални отговорности

Трайно подобряване безопасността и условията на труда с цел намаляване риска за човешкото здраве

Нова книжна фабрика“ ЕООД има изградена ефективна политика по безопасни и здравословни условия на труд. Нашата концепция е, че здравето на нито един работник не може да бъде излагано на риск и на неблагоприятното въздействие на работната среда.

  • Прилагане на ясна и непрекъснато усъвършенстваща се политика по опазване на човешкото здраве, безопасната и околна среда, основано на принципа на доброволност;
  • Трайно подобряване на безопасността и условията на труда с цел намаляване риска за човешкото здраве;
  • Продължаване на дейността по намаляването на въздействието на производствените звена върху околната среда;

Връзка с нас